Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa nr 56 w Krakowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony https://sp56.krakow.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://sp56.krakow.pl/ Data publikacji strony internetowej: 10.03.2021

Data ostatniej aktualizacji: 22.03.2022

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń:

  • nie wszystkie zdjęcia na stronie mogą mieć utworzony tekst alternatywny, jest to w trybie poprawiania,
  • na niektórych grafikach znajduje się tekst, którego nie można odczytać metodami automatycznymi dla osób niewidomych lub słabowidzących.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronach https://sp56.krakow.pl/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Powinny zawierać opis mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy oraz dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej].

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Małgorzata Żaba

sekretariat@sp56.krakow.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury

Opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Szkoły Podstawowej nr 56 w Krakowie:

Dojazd do siedziby Szkoły Podstawowej nr 56  − ul. A. Fredry 65

W odległości  ok. 45 metrów od wejścia głównego do budynku szkoły znajduje się przystanek

MPK SA  – przystanek: Fredry »  linie: 133, 135 – aktualny rozkład pod adresem

https://rozklady.mpk.krakow.pl/

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się od strony ul. A Fredry 65.

Dostępność parkingu – Utrudnienia 

Szkoła Podstawowa nr 56 posiada parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom z niepełnosprawnościami przy wejściu do budynku są pracownicy portierni.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki organizacyjnej szkoły istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób niewidomych oraz słabosłyszących- utrudnienia

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content